expeditiehartslag.nl
ga voor je hart
 
 
 

1. "Expeditie Hartslag" is de website van "Stichting Hartslag", opgericht op 12                             november 2009.

2. De stichting heeft ten doel geld in te zamelen voor onderzoek  naar de oorzaak van          plotselinge hartstilstand bij jonge sporters.

3. De stichting tracht dit doel te bereiken door tijdens rondreizen met paard en wagen        aandacht te vragen voor haar doelstelling, met o.a. een verwijzing naar haar                          Facebook-pagina : Expeditie Hartslag.


Geschiedenis

Op 17 november  1998 overleed mijn jongste zoon Joris tijdens een basketballtraining aan een plotselinge hartstilstand. Hij was 23 jaar, studeerde in Delft , hij rookte niet en dronk geen alcohol. Hij was van plan de wereld te verbeteren, maar kreeg geen kans. Er was geen AED-apparaat in de sporthal, niemand wist wat hij moest doen, en de ambulance arriveerde pas na 20 minuten.

Het gebeurt in Nederland helaas 175 keer per jaar dat iemand sterft tijdens of vlak na het sporten door een plotselinge hartstilstand. Daarom heb ik in 2009 besloten een stichting op te richten om geld in te zamelen voor het onderzoek naar plotseling hartfalen dat wordt gedaan door moleculair geneticus Connie Bezzina en cardioloog Arthur Wilde van het AMC te Amsterdam. Hopelijk zal het resultaat van dit onderzoek leiden tot een effectievere sportkeuring, zodat de risicigroep tijdig kan worden opgespoord.

Donaties

Wilt U dit onderzoek steunen, dan kunt U Uw gift overmaken op NL49INGB0000323215 ten name van L.T . van Rongen te Tiendeveen, onder vermelding van "Gift Stichting Hartslag". 

Al het geld dat gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar het onderzoek. Alle kosten voor de stichting betaal ik uit eigen zak.   


Stand van zaken

 Tot nog toe is 6000 euro ingezameld en geschonken aan de AMC foundation ten behoeve van het onderzoek naar plotselinge hartstilstand.


ANBI status.

De stichting heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat donateurs van grotere bedragen deze als gift kunnen opgeven aan de Belastingen. In de praktijk komt dit nauwelijks voor; de meeste giften liggen tussen de 5 en 25 euro.


Gegevens

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 273607740000.

Naam : STICHTING HARTSLAG

RSIN/fiscaal nummer : 8215.03.066

Post- en bezoekadres : 

L.T. van Rongen

Kerkweg 51 b

7936 TJ Tiendeveen.

Telefoonnummer 0528-331135 / 06-49 71 04 28.

Emailadres : ludovanrongen@hotmail.com.

Facebook : Expeditie Hartslag.nl

Doelstelling : het genereren van financiële steun voor onderzoek naar plotselinge hartstilstand.


 BELEIDSPLAN

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan :  Trektocht van 3 weken met paard en woonwagen door een nader te bepalen deel van Nederland om bekendheid te geven aan het doel van de stichting; tevens het inzamelen van zoveel mogelijk geld. 

Meer bekendheid te geven aan de stichting door met paard en wagen aanwezig te zijn bij plaatselijke evenementen in de omgeving.


Bestuurssamenstelling

 Voorzitter L.T. van Rongen, secretaris/penningmeester C.Velting.


BELONINGSBELEID

 Het bestuur ziet af van financiële beloning.


 UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2019 

 In verband met persoonlijke omstandigheden  heeft de stichting dit jaar weinig geld verworven. Op 1 april jl heb ik een hernia-operatie ondergaan en op 25 november jl heb ik een nieuwe heup gekregen.  Mijn vriendin Bette Doornekamp heeft nog wel een rondje van twee weken gemaakt met paard en woonwagen, maar dat heeft weinig opgeleverd. Maar vol goede moed gaan we 2020 binnen !


 BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN 2019

 Giften                                                           € 30,00

Uitgaven                                                      €    0,00

In kas                                                             € 30,00